ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบันของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบันและปัญหาของเมืองหาดใหญ่ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต