ศึกษาความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู ลักษณะของครูที่ดี การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู รวมทั้งการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำทางวิชาการ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลความรู้     ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ตลอด จนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน