ศึกษาหลักการ แนวคิดและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบพัฒนาการ การประเมินผลแบบรวมหรือแบบสรุป การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ฝึกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน นวัตกรรมการเรียนการสอน หรือแหล่งเรียนรู้      ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตำรา อินเทอร์เน็ต เป็นต้น