เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความรับผิดชอบ และทักษะ  ในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
ตามธรรมชาติของวิชา โดยเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย  บทกวี 
บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี  มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม 
ทั้งยังส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน